Algemene voorwaarden

Definities

1. 't Speelschip: deze digitale webshop/speelgoedwinkel in handen van onderneemster Debbora Steemans.
2. Klant: degene waarmee 't Speelschip een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: 't Speelschip en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten namens 't Speelschip.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die 't Speelschip hanteert zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten
3. Alle prijzen die 't Speelschip hanteert kunnen ten allen tijde gewijzigd worden.

Herroepingsrecht - Wettelijke Bedenktijd

1. Een klant kan een aankoop gedurende een bedenktermijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden ontbinden (cadeaubonnen kunnen niet herroepen worden).
2. De bedenktijd van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
3. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via tspeelschip@outlook.com
4. De klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan 't Speelschip.
5. De kosten voor het retourneren van de klant naar 't Speelschip zijn voor rekening van de klant. 
6. 't Speelschip zal het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terugstorten binnen 14  kalenderdagen na aanmelding van retour, mits het product in goede orde retour is ontvangen door ons.
7. Mocht het product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig om het product thuis te proberen, kunnen we een waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Levering

1. Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
2. Leveringstermijnen (zie verzendbeleid) zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
3. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. 
4. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan 't Speelschip niet aansprakelijk kan gehouden worden voor eventuele schade.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten.
2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen, nalatigheid, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten gaat over op de klant wanneer de producten worden geleverd.

Ruilen

Het ruilen van gekochte producten is mogelijk indien het plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen na aankoop en het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 't Speelschip geretourneerd wordt op kosten van de klant. Mocht het product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig om het product thuis te proberen, kunnen we een waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Vrijwaring

De klant vrijwaart 't Speelschip tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door 't Speelschip geleverde producten.

Klachten

1. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar tspeelschip@outlook.com.
2. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Recht op ontbinding

1. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer 't Speelschip toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
3. 't Speelschip heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien 't Speelschip kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Eigendomsrecht

Het is niet toegelaten enige vorm van informatie of foto's van 't Speelschip te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Wijziging algemene voorwaarden

1. 't Speelschip is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke veranderingen zal 't Speelschip zoveel mogelijk met de klant vooraf bespreken.

Bevoegdheidsbeding

Het Belgische gerecht is van toepassing op deze algemene overeenkomst. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Beringen bevoegd.